Kajiselidik ini bertujuan untuk:

  1. Meningkatkan kefahaman kementerian dan agensi mengenai Sistem Kualiti Pengurusan Peraturan yang menambahbaik proses membuat peraturan di Malaysia; dan
  2. Memaklumkan kepada kementerian dan agensi mengenai Dasar Negara bagi Pembangunan dan Pelaksanaan Peraturan dan Buku Panduan Amalan Terbaik Peraturan; dan
  3. Mendapat maklumbalas mengenai dokumen ini untuk diambil tindakan oleh agensi-agensi Kerajaan bagi penambahbaikan berterusan sistem Gatekeeping.

    Sila isikan maklumat di bawah untuk rekod dan maklumbalas yang akan diberikan:

Sila tandakan (√) dalam ruangan yang berkaitan. (Please tick (√) in the appropriate box.)

A. SISTEM KUALITI PENGURUSAN PERATURAN

1. Kenyataan berikut menerangkan mengenai keperluan Sistem Kualiti Pengurusan Peraturan dalam proses membuat peraturan. Sejauh manakah anda bersetuju / tidak dengan kenyataan berikut:


B. AMALAN TERBAIK PERATURAN

3. Saya berpendapat bahawa dokumen Dasar Negara Bagi Pembangunan dan Pelaksanaan Peraturan :

4. Dalam memastikan Pernyataan Dasar diterima pakai, pihak berkuasa pengawalseliaan perlulah:

5. Keperluan Pengurusan Proses Kawal Selia :

7. Keperluan Pengurusan Proses Kawal Selia :

C. PERANCANGAN MEWUJUDKAN PERATURAN BARU

9. Jika ya, sila nyatakanJenis Peraturan

Perancangan Tarikh Perlaksanaan

D. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Sending